Υπηρεσίες
Οικοσφαιρική
| Χριστόφορoς Ν. Μανδυλάς & Συνεργάτες |

Σύμβουλοι - Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, Χωροταξίας Και Αειφόρου Ανάπτυξης


 

Οι υπηρεσίες μας:

Η επιχείρηση «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας Περιβαλλοντικών, Χωροταξικών Μελετών και Ερευνών. Ως Περιβαλλοντικοί Σύμβουλοι – Μελετητές - Ειδικοί στην Έρευνα Πεδίου, σε θέματα των παραπάνω δραστηριοτήτων παρέχει τις υπηρεσίες της για λογαριασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου, Επιχειρήσεων καθώς και Οργανισμών του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με συγκριτικά πλεονεκτήματα τη δημιουργικότητα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, την έμφαση στην καινοτομία, την αξιοπιστία και τον υψηλό επαγγελματισμό των στελεχών της, Η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ μπορεί να εγγυηθεί πραγματικές λύσεις στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Βασικό στοιχείο της οι 3 επιστημονικοί πυλώνες που συνθέτουν την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση των θεμάτων: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η οργανωτική δομή του Γραφείου είναι τέτοια ώστε το σύνολο των δραστηριοτήτων να οργανώνονται σε δύο βασικούς Τομείς: (α) στον Τομέα Περιβάλλοντος και (β) στον Τομέα Σχεδιασμού - Χωροταξίας - Χαρτογραφίας. Οι δύο Τομείς υποδιαιρούνται αντίστοιχα σε 4 και 2 Επιχειρησιακές Μονάδες.

Στην ενεργοποίηση των μονάδων συμμετέχουν στελέχη που είναι δυνατόν να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς, σύμφωνα πάντοτε με τις απαιτήσεις ενός εκάστου έργου. Με την ανάληψη συγκεκριμένου έργου ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή ο Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) ο οποίος είναι υπόλογος έναντι του γραφείου, ενώ ταυτόχρονα έχει την ευθύνη για την άμεση επαφή με τον κύριο του έργου-πελάτη και για την επιτυχή, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, υλοποίηση του έργου.

Στις κύριες ευθύνες του Γενικού Διευθυντή μαζί με το Project Manager, συμπεριλαμβάνεται η επιλογή των κατάλληλων στελεχών της εταιρείας για την υλοποίηση του έργου, ενώ όπου απαιτείται εκτελείται συμπλήρωση της ομάδας έργου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η λειτουργία της μηχανογραφικής υποστήριξης γίνεται από μόνιμο στέλεχος της ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ και, όταν απαιτείται, χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες για την ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών.

Η λειτουργία του λογιστηρίου ασκείται από εξωτερικούς οικονομικούς - φοροτεχνικούς συμβούλους.

Στελέχωση
Η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ διαθέτει μόνιμο στελεχιακό δυναμικό 4-5 ατόμων και πρόσθετο δυναμικό 20 τουλάχιστον μόνιμων εξωτερικών ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων.

 

Η Οικοσφαιρική παρέχει
Μελετητικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα εκής αντικείμενα:

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

 

 • Μεθοδολογία χωροθέτησης-οριοθέτησης Χώρων Επεξεργασίας/Διαχείρισης/Διάθεσης Αποβλήτων
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων & Κομποστοποίηση
 • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και Λατομικών χώρων με υπολείμματα επεξεργασίας Αδρανών και ΑΕΚΚ
 • Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ανακύκλωσης-Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων Συλλογής-Μεταφοράς Απορριμμάτων
Εκτίμηση, Μετρήσεις & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

 • Ανάλυση-Εκτίμηση-Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Εκτίμηση & Διαχείριση Περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη & Περιβαλλοντικός Έλεγχος Επιχειρήσεων
 • Ανανεώσιμες Πηγές & Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επενδύσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Προστασίας & Ανάδειξης Φυσικών Περιοχών

 

 • Προστασία & Ανάδειξη Οικολογικά Ευαίσθητων Περιοχών Natura 2000
 • Οικοτουρισμός & Ανάδειξη Πεζοπορικών Διαδρομών
 • Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά - Ανάδειξη Πολιτιστικών Διαδρομών
 • Περιβαλλοντική Χαρτογραφία και Έργα Ερμηνεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 • Ανάπτυξη & Οργάνωση Χώρων Υπαίθριας Αναψυχής
Χωροταξικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Χωροθετήσεις Δραστηριοτήτων

 

 • Χωροταξικός Σχεδιασμός/Προγραμματισμός σε Τοπική και Περιφερειακή κλίμακα
 • Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης πόλεων και οικισμών
 • Χωροθετήσεις Οχλουσών Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρήσεων
 • Περιφερειακός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός της Τοπικής Ανάπτυξης
 • Ενσωμάτωση του Περιβάλλοντος οριζόντια σε όλες τις τομεακές Πολιτικές & παρεμβάσεις
 • Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων Πράσινης Ανάπτυξης

 


Δημιουργικότητα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με Καινοτομία και Αξιοπιστία, από το μεγαλύτερο γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών στο Βόρειο ΑιγαίοΣτοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ.
22510 29500 | Κιν. 6972 320048
Email: xmandylas@gmail.com